Tag Archives: แบตรถยนต์

ปัญหาแบตรถยนต์เสื่อมเมื่อเก็บไฟไม่อยู่

หากทั้งหมดนี้ไม่ใช่สาเหตุจากไฟรั่ว จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ 2 สาเหตุ คือ – ประเด็นปัญหาแบตรถยนต์เสื่อม เก็บไฟไม่อยู่ แบตรถยนต์ชนิดเติมน้ำกลั่นนั้น พอมีการเติมน้ำกรดชนิด 25% ลงในแบตเตอร์รี่ที่เปิดจากกล่องใหม่ๆ แล้วชาร์จไฟเข้า ไม่เกินกว่า 25% ของขนาดประจุไฟเข้า แบตรถยนต์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง เช่น แบตเตอร์รี่ขนาด 100 แอมป์ ควรชาร์จไฟไม่เกิน 25 แอมป์ (ควรต่ำกว่า 25 แอมป์) ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง พอมีการเริ่มชาร์จไฟเข้าแบตรถยนต์ แบตเตอรี่ลูกนั้นก็จะเริ่มนับถอยหลังในการเสื่อมสภาพ โดยมีอายุการใช้งานนับถอยหลังไม่ต่ำกว่า 1 ปี (ตามระยะการรับประกัน) แต่อายุการใช้งานจริงควรไม่ต่ำกว่า 1.5 ปี ดังนั้น แบตรถยนต์ที่มีอายุ 1 ปีไปแล้ว โอกาสที่จะเสื่อมถอยก็มีมาก ยิ่งการดูแลรักษาไม่ดีพอ เช่น ปล่อยให้น้ำกลั่นลดลงต่ำกว่าขีดล่างสุดจนแผ่นธาตุถูกอากาศ หรือ ใช้ไดชาร์จที่เสื่อมสภาพบ่อยๆ ทำให้ประจุไฟเข้าแบตรถยนต์ไม่เต็มสักครั้ง เป็นต้น โอกาสเช่นนี้ยิ่งเป็นการฆ่าอายุแบตเตอรี่ให้ลดลงเรื่อยๆ […]