Tag Archives: สื่อสาร

เสนอแนะ 5 ระบบงานของ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่คุณจำเป็นจะต้องเข้าใจ

ตู้สาขาโทรศัพท์เป็นระบบชุมสายที่ออกแบบมาให้ใช้ในสหพันธ์ที่จำเป็นต้องมีการใช้ติดต่อในการสื่อสารปริมาณมาก กล่าวคือการใช้โทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเครื่องเป็นต้นไป เนื่องจากการใช้ติดต่อในคมนาคม ประสานงานกันนั้นจึงจำต้องมีระบบที่รับการติดต่อสื่อสารอย่างทรงคุณภาพและมีศักยภาพสูงสุด เป็นพิเศษในฝ่ายที่จำเป็นต้องมีการพบปะประสานงานกันอยู่เสมอ อย่างฝ่ายผู้ใช้สัมพันธ์หรือไม่ก็บริการลูกค้า สำหรับระบบงานของ ตู้สาขาโทรศัพท์ มีดังต่อไปนี้   ระบบโอนสายโทรศัพท์ ระบบการโอนสายต่อโทรศัพท์นี้คือการใช้งานร่วมกับการโทรที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่สามารถโอนสายได้ และมีการจัดตั้งระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่ทำเอาผู้สื่อสารนั้นมิพลั้งพลาดการพบปะได้ โดยเฉพาะสหพันธ์ บริษัทที่จำเป็นต้องใช้คมนาคมกันอยู่เสมอ เพื่อให้การสื่อสารนั้นมีสมรรถนะสูงสุด   ระบบขานตอบโดยอัตโนมัติ การตั้งระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ช่วยเป็นเหตุให้การใช้งานโทรสามารถตั้งระบบตอบรับโดยอัตโนมัติ ถ้าปรากฏกรณีที่ไม่สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ ซึ่งคือทางเลือกการสื่อสารที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณ พร้อมทั้งยังเป็นการจัดแจงให้ผู้สื่อสารสามารถรับทราบว่าปลายสายไม่สะดวกรับสายเพราะว่ากระไร อาทิเช่น สัมมนา การหยุดงาน เป็นต้น   ระบบฝากข้อความความเห็น การใช้โทรศัพท์ที่มีการติดตั้งระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ ซึ่งคือระบบชุมสายย่อยนี้ จะมีระบบฝากข้อความสำหรับผู้ที่สื่อสารเข้ามาได้ ซึ่งการฝากข้อความจะช่วยให้ไม่พลาดพลั้งการโทรศัพท์ที่สำคัญ เป็นพิเศษในเรื่องที่ต้องมีสัมมนา ลาเจ็บป่วย ลากิจ ไม่ก็ในช่วงพักกลางวันที่ไม่สามารถรับต่อโทรศัพท์ได้ ระบบฝากข้อความก็จะช่วยเหลือทำเอามิพลั้งพลาดการโทร