Tag Archives: รถทัวร์

ระบบบริการรถทัวร์สาธารณะมีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมาก

การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เพื่อสร้างความร่วมมือในภูมิภาคให้แข็งแกร่งทั้งภาคการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และด้านสังคมวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศและนำมาซึ่งการปรับตัวทุกภาคส่วนของในสังคมเพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารและการเดินทางระหว่างกันซึ่งจะต้องเพิ่มมากขึ้นเมื่อประเทศสมาชิกได้เปิดประตูบ้านพร้อมกันและรวมกันเป็นประชาคมขนาดใหญ่ หนึ่งในการบริการขั้นพื้นฐานสำหรับการเดินทางด้วยเชื่อมโยงถึงกันในภาคของขนส่งโดยเฉพาะการเดินทางของผู้คนในภูมิภาค คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเดินทางด้วยรถทัวร์ผ่านถนนที่เป็นโครงข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นระบบบริการขั้นพื้นฐานที่จะชี้วัดความเจริญและคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างหนึ่งของประเทศและประชาชนซึ่งต้องปรับตัวให้พร้อมสำหรับการให้บริการผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านและยกระดับมาตรฐานบริการให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ปัจจุบันบริการรถโดยสารสาธารณะควบคุมดูแลโดยกรมการขนส่งทางบกและมีบริษัทขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เป็นรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหลักที่ให้บริการเดินรถไปยังจังหวัดต่าง ๆ หรือที่ผู้คนมักจะเรียกกันอย่างคุ้นเคยและติดปากว่า รถทัวร์ซึ่งไม่เพียง บขส.เท่านั้นที่เดินรถ ยังมีการให้สัมปทานเส้นทางกับบริษัทเอกชน เพื่อขยายเส้นทางเดินรถให้ทั่วถึงและเพียงพอสำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย ทุกวันนี้เพียงแค่การเดินทางในช่วงเทศกาลหยุดยาว ปีใหม่และสงกรานต์ จากกรุงเทพฯ จังหวัดเดียว แต่ละเทศกาลก็มีประชาชนเดินทางครั้งละกว่า 1.5 ล้านคนแล้ว หากคิดเป็นการเดินทางตลอดทั้งปีจะมีประชาชนที่ใช้บริการรถทัวร์ต่างจังหวัดรวมไม่น้อยกว่า 20-30 ล้านเที่ยวคน จึงถือได้ว่าเป็นระบบบริการสาธารณะที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมากด้วยสนนราคาและบริการที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกในวงกว้างตั้งแต่กลุ่มของคนชั้นกลางที่มีรายได้ดีไปจนถึงกลุ่มประชาชนระดับรากหญ้าด้วยบริการที่หลากหลายให้เลือกสรรใช้บริการได้ตามความพอใจและกำลังทรัพย์ของแต่ละกลุ่มคน